Category Archives: Others

 1. Teodora Dimova: Let Us Be Like Children!

  June 5, 2019 by American College of Sofia

  Being like children comes to a person as naturally as eating when hungry, drinking water when thirsty. Children have the natural, innate knowledge that death is not the end, and so they do not fear it, do not fear animals, do not fear people. They feel trust towards all men. They do not care if these men are rich or poor, handsome or ugly, do not notice their wrinkles or age.

 2. Теодора Димова: Да бъдем като децата!

  June 5, 2019 by American College of Sofia

  Да бъдем като децата е така естествено за човека, както да яде, когато е гладен, да пие вода, когато е жаден. Децата имат естественото, вроденото знание, че смъртта не е краят, затова и не се страхуват от нея, не се страхуват от животните, не се страхуват от хората. Изпитват доверие във всеки човек. Не се интересуват богат ли или беден, красив ли е или грозен, не забелязват нито бръчките, нито старостта му.

 3. Георги Шопов – пазителят на историята на рода Чакалови

  February 19, 2018 by American College of Sofia

  „Някои нравствени категории бяха много по-задължителни за учениците от колежа, отколкото за връстниците им от другите училища на страната. Нека вземем за пример така нареченото преписване по време на класни писмени упражнения и изпити. За нашите американски учители дори името на това явление беше друго: наричаха го не „copy”, a „cheat”  т. е. „измама“. Нещо повече: наказанието за таква простъпка беше автоматично изключване от колежа. Подобна измама се считаше за непростимо престъпление, което не можеше да се търпи в никаква степен.”

 4. Georgi Gospodinov: Never Stop Wondering

  1

  May 26, 2016 by American College of Sofia

  There may be 10-15 books that will remain important to us, but until we find them we’ll have to go through entire libraries. Read, purposefully or randomly. Read when you’re frightened or calm. When you’ve been turned away or you have turned away someone, in either case the pain is great. Words can comfort. They can hurt too, of course. Don’t be afraid of being hesitant, unsure, or of trying the taste of sorrow sometimes. People are made of that too. We are immersed in a culture of success that constantly urges us to show strength, confidence, to rush and win. I confess that some of the most important events of my life are those that never happened. The things that never happened, like the loves that never happened, sometimes last longer and sprout a different kind of knowledge.

 5. Георги Господинов: Не спирайте да се учудвате!

  1

  May 26, 2016 by American College of Sofia

  Четете – подредено или безразборно. Четете, когато сте уплашени или спокойни. Когатo са ви изоставили или вие изоставяте някого – и в двата случая болката е голяма. Думите могат да утешават. Могат и да нараняват, разбира се. Не се страхувайте да бъдете разколебани, несигурни, да опитате вкуса на тъгата понякога. Човек е направен и от такива неща. Потопени сме в култура на успеха, която ни кара непрекъснато да показваме сила, увереност, да бързаме и да печелим. Ще призная, че едни от най-важните събития в моя живот са онези, които така и не са се случили. Неслучилите се неща, както неслучилите се любови, понякога траят по-дълго и са извор на друго знание.